Algemene voorwaarden
Bestrijdingsmiddelenshop.nl
Keulseweg 162
5953 HP Reuver
E-mail: info@bestrijdingsmiddelenshop.nl
Internet: www.bestrijdingsmiddelenshop.nl

K.v.K. nr. 67118437.
Het BTW-identificatienummer is NL856839255B01
Rabobank rek.nr. NL49RABO0143924184
Gelieve alle correspondentie te zenden aan Bestrijdingsmiddelenshop.nl op bovenstaand adres of naar het mail adres zoals staat aangegeven op de website.


Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder:

1.1 Afnemer:
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Bestrijdingsmiddelenshop.nl in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst.

1.2. Overeenkomst:
Iedere overeenkomst die tussen Bestrijdingsmiddelenshop.nl en de koper tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.3. Producten:
div soorten middelen tegen bestrijding an ziektes, onkruiden,schimmels,plagen, insecten, groene aanslag,slakken

1.4 Diensten:
De door Bestrijdingsmiddelenshop.nl al dan niet betrekking tot producten te verlenen diensten waaronder service en bezorging in de ruimste zin.

1.5 Bestelling/order:
Iedere opdracht van de koper aan Bestrijdingsmiddelenshop.nl . Bestelling/orders kunnen alleen via de internetshop van Bestrijdingsmiddelenshop.nl geplaatst worden.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Door het plaatsen van een bestelling via de internetshop van Bestrijdingsmiddelenshop.nl geeft de koper te kennen dat hij met de algemene voorwaarden akkoord gaat. Bestrijdingsmiddelenshop.nl heeft het recht haar algemene voorwaarden en de inhoud hiervan na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

2.2. Bestrijdingsmiddelenshop.nl zorgt ervoor dat de order wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling aan Bestrijdingsmiddelenshop.nl . De bestelde producten bij de koper worden afgeleverd, waarbij de transportkosten voor rekening van afnemer zijn en het risico van verzending bijBestrijdingsmiddelenshop.nl .
2.3. Alle producten worden bezorgd .

2.4. Bestrijdingsmiddelenshop.nl is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de koper gebruik te maken van derden.

2.5.Bestrijdingsmiddelenshop.nl is gerechtigd de koper zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Bestrijdingsmiddelenshop.nl te weigeren.


Artikel 3. Aanbiedingen / overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen vanBestrijdingsmiddelenshop.nl zijn vrijblijvend en Bestrijdingsmiddelenshop.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat de koper alle door Bestrijdingsmiddelenshop.nl gevraagde gegevens heeft verstrekt en Bestrijdingsmiddelenshop.nl de opdracht heeft bevestigd aan door de koper opgegeven emailadres. De koper dient eventuele onjuistheden in de orderbevestiging direct na ontvangst aan Bestrijdingsmiddelenshop.nl te melden, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven.

3.3. Bestrijdingsmiddelenshop.nl is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Bestrijdingsmiddelenshop.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 4. Prijzen en betalingen
4.1 . De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW). De door de koper verschuldigde (koop)prijs en bijkomende kosten voor BTW en verzendkosten worden duidelijk in de orderbevestiging en factuur van Bestrijdingsmiddelenshop.nl vermeld.

4.2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.


4.3. Betaling van een online bestelling verloopt door middel van: iDEAL, vooruitbetaling of rembours zending. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Bestrijdingsmiddelenshop.nl .

4.4. Bestrijdingsmiddelenshop.nl behoudt zich het recht voor één of meerdere van bovengenoemde betaalmogelijkheden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, niet aan te bieden.

4.5. Afnemer is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden conform de wettelijke bepaling aangaande de verkoop op afstand.


Artikel 5. Levering/levertermijn/bezorging
5.1. De door Bestrijdingsmiddelenshop.nl opgegeven levertermijn is slechts indicatief. Overschrijding van de levertermijn geeft de koper niet het recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren. Bij overschrijding van de levertijd wordt de koper per mail, schriftelijk of telefonisch geïnformeerd over de te verwachten levertijd. Conform de wettelijke voorwaarden heeft de koper bijBestrijdingsmiddelenshop.nl het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren. Eventuele betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 30 dagen na kennisgeving, aan de koper terugbetaald.

5.2. Bestrijdingsmiddelenshop.nl verstuurd klein formaat goederen met T.N.T. post, of door een andere pakket, of bezorgdienst.

Zodra Bestrijdingsmiddelenshop.nl de betaling heeft ontvangen gaat Bestrijdingsmiddelenshop.nl de bestelling verwerken. De  levertijd van de producten bedraagt enkele dagen.
Het tijdstip van bezorgen van kleine goederen is op maandag t/m vrijdag tussen 9.00-21.30 uu en op zaterdag tussen 9.00 en 18.00 uur. Mocht de koper niet aanwezig zijn dan ontvangt deze een schriftelijke kennisgeving en wordt het pakket nogmaals de eerstvolgende werkdag (dus niet de zaterdag) aangeboden. Mocht de koper dan weer niet thuis zijn ontvangt deze opnieuw een schriftelijke kennisgeving en kan de bestelling afgehaald worden (3 weken afhaalmogelijkheid) bij het postkantoor zoals vermeld in de brief.


5.4. Bestrijdingsmiddelenshop.nl verstuurt alleen producten binnen Nederland.


Artikel 6. Aflevering en risico
Bestrijdingsmiddelenshop.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussenBestrijdingsmiddelenshop.nl en de koper. De kleuren van de producten die in de shop worden getoond kunnen afwijken van de echte kleuren van het product. Bestrijdingsmiddelenshop.nl  neemt uiteraard geheel het risico van verzending echter de kosten van verzending komen ten laste van de koper.


Artikel 7. Verzendkosten
Alle bestellingen worden bezorgd op een door de klant op te geven adres in Nederland. Er geldt een vast tarief inclusief BTW.


Artikel 8. Leveringen en garanties
Bestrijdingsmiddelenshop.nl garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Voor de geleverde producten geldt GEEN garantie.

8.1. Ruilen / retourneren:
Indien de koper meent dat leveringen niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft de koper de keuze deze levering tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuwe levering, binnen zeven (7) dagen na aflevering van de bestelling.
De producten kunnen alleen ongeopend retour gezonden worden.
De koper dient deze retourzending vooraf bij Bestrijdingsmiddelenshop.nl aan te melden.Kleine goederen moet de koper zelf retour zenden. De kosten voor deze retourzending zijn voor rekening van de koper.

8.2. Defecte incomplete zendingen:
Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de koper over op het moment waarop de goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden en in ontvangst worden genomen. In het geval van constatering van gebreke dient de koper direct na ontvangst van de goederen, daarvan melding te doen bij Bestrijdingsmiddelenshop.nl . De kosten van retourzendingen in geval van gebreke zijn voor Bestrijdingsmiddelenshop.nl .
Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de koper al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Bestrijdingsmiddelenshop.nl verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op de koper over.

Artikel 10. Overmacht
10.1. Onverminderd de overige aan Bestrijdingsmiddelenshop.nl toekomende rechten, heeft Bestrijdingsmiddelenshop.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Bestrijdingsmiddelenshop.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aanBestrijdingsmiddelenshop.nl kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan elke van Bestrijdingsmiddelenshop.nl  wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 11. Diversen
11.1. Indien de koper aan Bestrijdingsmiddelenshop.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is  Bestrijdingsmiddelenshop.nl  gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de koper aan Bestrijdingsmiddelenshop.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2. Wanneer door Bestrijdingsmiddelenshop.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Bestrijdingsmiddelenshop.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met  Bestrijdingsmiddelenshop.nl  in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Bestrijdingsmiddelenshop.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.


11.4.Bestrijdingsmiddelenshop.nl is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) van de koper gebruik te maken van derden.


11.5. Bestrijdingsmiddelenshop.nl zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement. Bestrijdingsmiddelenshop.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.


Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


12.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.